Stichting AYUDA

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat is de Stichting Ayuda?
De naam van de Stichting ‘Ayuda’ is afgeleid van het Spaanse werkwoord ‘ayudar’ ‘helpen’. De Stichting heeft tot doel financiële en materiële hulp te verlenen ten behoeve van de reformatorische prediking te Malaga en omstreken (Zuidoost-Spanje) en tracht haar doel te verwezenlijken door onder andere het inzamelen van particuliere giften.
Oprichter van de Stichting was de heer P. Bolhuis te Haren, die tot 1995 voorzitter is geweest. De Stichting is officieel opgericht ten kantore van notaris G.J. Wilts te Roden op 30 juni 1988.
De inspecteur der Registratie en Successie te Leeuwarden heeft een beschikking afgegeven, waaruit blijkt dat giften aan deze Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

De financiële ondersteuning is in de huidige situatie bedoeld voor de predikant te Malaga, dominee José Rios en is - naar wij hopen - van tijdelijke aard.

W
ie is dominee José Rios?    
José Rios (1943) is geboren en opgegroeid in Malaga. Hij heeft zijn opleiding gehad aan het seminarium te Madrid. Tijdens deze opleiding is hij in contact gekomen met het E.M.F. (Evangelical Mission Fellowship). Deze zendingsorganisatie, ontstaan uit de Engelse Baptistische kerk heeft Jose Rios benaderd voor een zendings-opleiding in Engeland, om daarna voor deze organisatie als zendingsmedewerker te worden uitgezonden naar Spanje.
Na zijn opleiding heeft José Rios eerst in een baptistische gemeente te Madrid gewerkt. Daarna is hij in Malaga aan het werk gegaan. Met financiële hulp vanuit Engeland is begin jaren '70 het huidige kerkgebouw aangekocht (Iglesia Evangelica de la Gracia aan de Calle Noray no. 4), dat bestaat uit een tweetal lokalen onderin een flatgebouw.
Reeds tijdens zijn opleiding in Engeland kwam Jose Rios onder invloed van de werken van Calvijn. Door contacten met de Gereformeerde kerken in Nederland via Steun Broederschap Spanje te Bussum is hij meer reformatorische werken, onder andere van prof. dr. K. Schilder gaan bestuderen. Dit heeft grote invloed gehad op zijn prediking en zijn opstelling met name ten aanzien van de doopsbediening. Geleidelijk heeft hij getracht deze geloofsinhouden in zijn prediking uit te leggen en zijn baptistische gemeente om te vormen tot een evangelisch-reformatorische kerkgemeenschap. Dit gaf echter ook de nodige tegenstand, wat onder andere resulteerde in het uittreden van een groot deel van de gemeente in 1984. Inmiddels is de gemeente weer wat gaan groeien, maar het blijft een hele kleine groep.
In 1986 besloot de stichting Steun Broederschap Spanje de financiële hulp aan dominee Rios te staken, als gevolg van een aantal onderlinge conflicten, die onder andere betrekking hadden op het feit, dat dominee Rios zich had aangesloten bij de Spaanse I.E.E (Iglesia Evan-gelica Espanola).
Toen in mei 1988 ook de financiële ondersteuning uit Engeland wegviel omdat dominee Rios zich niet wilde conformeren aan de baptis-tische leer van de E.M.F. en zijn reformatorische koers verder uitzette, kwam het gezin in zware financiële moeilijkheden.
Op dat moment is de stichting Ayuda opgericht, als een particulier initiatief van enkele mensen die in het verleden al regelmatig contacten onderhielden met dominee Rios via vakantie en werk in Malaga.

In mei 1991 is dominee Rios met zijn vrouw enkele weken op uitnodiging van de stichting Ayuda in Nederland geweest. Er werd onder andere een bezoek gebracht aan de Theologi-sche Universiteit te Kampen, aan het Neder-lands Dagblad voor een interview. In een bijeenkomst met een afvaardiging van de Deputaten Buitenlandse Kerken (BBK) en de Stichting Steun Broederschap Spanje (SBS) kwamen allereerst de breekpunten in het contact met SBS naar voren. Ds. Rios gaf daarbij toe dat hij in het verleden een aantal fouten had gemaakt. Met name zijn lidmaatschap van de Iglesia Evangelica Espanola (IEE) zag hij als een foute beslissing, die hij achteraf betreurde. Hij meende op dat moment echter dat door zijn deelname de gereformeerde leer ook in die kringen kon worden uitgedragen, maar al gauw bleek dat men van hem verwachtte dat hij zich aanpaste bij de meer oecumenische richting en zich daaraan confor
meerde. Dat was reden voor hem om met deze groep te breken. In het gesprek werd verder gesproken over mogelijke uitbouw van de gemeente middels contacten met andere groe-peringen in Malaga en de contacten met de IRP (ds. Ricardo Cerni te Barcelona) en de ICR (ds. José de Segovia (sr. en jr.) te Madrid).

In april 1992 werd ds. Rios getroffen door een hersenbloeding. De eerste jaren daarna heeft hij slechts met moeite zijn werk kunnen doen. Ook zijn vrouw kreeg in die periode gezondheidsproblemen in de vorm van reumatische artritis. Een zorgelijke tijd volgde, ook financieel, want de sociale voorzieningen in Spanje zijn minder goed geregeld dan in Nederland.
Tijdens de laatste bezoeken bleek dat de gezondheid van beide op dit moment redelijk te noemen is.
Het is jammer dat - ondanks het vele werk dat er verzet wordt - de gemeente in Malaga nog steeds klein blijft. De invloed van de rk-kerk en van verschillende charismatische  bewegingen, waaronder de snel groeiende Pinksterbeweging, is er duidelijk merkbaar.
In de afgelopen jaren heeft ds. Rios contacten gelegd met diverse predikanten in de buurt, en met de groep predikanten die de IRE vormen (Iglesia Evangelica Española).

Stichting Ayuda maakt momenteel maandelijks € 1
50,- over aan dominee Rios, bedoeld voor het levensonderhoud van het gezin Rios, dat bestaat uit dominee en mw. Rios en hun vier kinderen: Maria Salud (1976), Rebecca (1977), Daniël (1978) en Joanna (1985), die allemaal nog thuis wonen. De werkloosheid in deze regio van Spanje is groot, en de oudste twee hebben tot nu toe alleen sporadisch parttime baantjes kunnen krijgen. Zoon Daniël is als gevolg van een ongeluk lichtelijk gehandicapt en niet in staat tot reguliere werkzaamheden. De jongste dochter studeert nog.

Natuurlijk is het overmaken van een maandelijkse vaste gift alleen haalbaar wanneer er voldoende donateurs zijn.
Graag vernemen wij van u of u eventueel na een eerste gift bereid bent dit werk jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag te steunen. Misschien kent u mensen die dit werk ook willen steunen. Wij sturen ook hen graag deze informatiebrief toe.

In de vorm van een Nieuwsbrief die een à twee keer per jaar verschijnt, houdt de Stichting Ayuda u op de hoogte van de voortgang van het werk te Malaga.
Dat er in het rooms-katholieke Spanje, waar ook veel charismatische bewegingen werkzaam zijn, nog een open oor is voor de schriftuurlijke prediking van Gods Woord mag ons blij en dankbaar stemmen. Geve de Here, dat wij door ons gebed en onze gaven mogen helpen bij de voortgang van dit werk.

N
amens de Stichting Ayuda,

H. van Dijk (Een) - secretaris/penningmeester
K. de Vries (Hilversum
) - bestuurslid
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu